Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
* Danh mục TTHC cấp xã

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

                                                  

STT

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

* Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký khai sinh

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13036

2

Đăng ký kết hôn

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13028

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13211

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13046

5

Đăng ký khai tử

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13052

6

Đăng ký khai sinh lưu động

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13039

7

Đăng ký kết hôn lưu động

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13030

8

Đăng ký khai tử lưu động

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13072

9

Đăng ký giám hộ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13213

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13216

11

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13222

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13027

13

Đăng ký lại khai sinh -

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13049

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13040

15

Đăng ký lại kết hôn

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13033

16

Đăng ký lại khai tử

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13207

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13220

2. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

* Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12957

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12972

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12975

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12983

5

Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12981

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12979

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch  liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12991

8

Chứng thực di chúc

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12984

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12989

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12988

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà động sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12986

3. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

* Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13443

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13446

4. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

* Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13426

2

Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13428

5. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

* Quyết định số 3272QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14358

6. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

* Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận hòa giải viên

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13469

2

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13461

3

Thôi làm hòa giải viên

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13470

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13471

7. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tiếp công dân tại cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14141

2

Xử lý đơn tại cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14144

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14130

4

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14133

8. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506439

2

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506451

3

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506558

4

Thực hiện việc giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506560

9. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13748

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13723

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13724

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13726

* Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13640

10. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

* Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14375

2

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14325

* Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

3

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14394

4

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14393

5

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14381

11. LĨNH VỰC DÂN TỘC

* Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13230

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13231

12. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

* Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13141

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13142

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13143

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13144

5

Xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13145

13. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

* Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13181

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13182

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13183

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13189

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13190

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13184

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13185

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13185

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13187

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

hhttps://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13188

14. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

* Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của UBND cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=403822

15. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14252

* Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

2

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14161

3

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14149

4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14152

5

 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp nộp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14210

16. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

* Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14082

2

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3772

3

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3773

4

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3774

* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/14083

17. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

* Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký lại phương tiện trong trường  hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252859

2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252860

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252863

4

Xóa đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252864

5

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252856

6

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252857

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252858

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252861

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252862

18. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

* Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=566485

 

 

 

 

 

 

 

 

19. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO

* Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12780

2

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12781

20. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

* Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12793

* Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12782

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12778

3

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12779

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12775

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12774

* Quyết định số 2127QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

6

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12776

7

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12773

* Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

8

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12770

9

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12771

10

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12772

21. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

* Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522616

2

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12926

3

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12924

4

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12925

* Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438821

6

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12923

* Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

7

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12799

22. LĨNH VỰC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

* Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12843

23. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

* Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12872

2

 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12878

* Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

3

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12845

4

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12846

5

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12870

6

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12863

7

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12857

8

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12858

9

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày -trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12860

 

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày -trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12859

10

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12861

11

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12844

12

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12869

13

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12864

14

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12862

15

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=260785

16

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12879

17

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12875

18

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12866

19

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12865

20

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12847

21

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543875

22

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12867

24. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

* Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12885

2

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/12886

25. LĨNH VỰC THỦY LỢI

* Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13883

* Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13876

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13874

26. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

* Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=552866

2

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=552867

3

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=552868

27. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

* Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13825

28. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

* Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13896

29. LĨNH VỰC LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7610

2

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7964

3

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7616

* Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

4

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10455

5

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10456

6

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10457

7

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10459

8

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10460

9

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10461

10

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10462

11

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10465

12

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10466

13

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10467

14

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10468

15

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10469

16

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10470

17

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10471

30. LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

* Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/15475

31. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

* Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/13897

Tổng cộng: 164 quy trình, thủ tục

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
4mjJh
4/11/2022 4:22:00 AM

http://t-links.org/EZjAi12N real sex dating near you!

jH1DF
4/19/2022 7:38:49 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Cổng dịch công quốc giaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaTrung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh HòaĐại hội Đại biểu  Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 -2025DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so KHẢO SÁT CCHC: CB,CC,VCbầu cử HĐND các cấpHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/7/2022 1:41:19 PM

^ Về đầu trang